El document de voluntats anticipades (DVA) també denominat testament vital

El Document de voluntats anticipades va adreçat als serveis i professionals de la salut (metges, infermeres…), en el qual una persona major d’edat, amb capacitat legal i de forma lliure, marca unes instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Això és especcialment útil i necessari en casos de malalties greus on es perd la consciència (ingressos en UCI) o les nostres facultats queden alterades pel propi procés clínic, el que ens impedeix decidir de forma òptima i correcte.

També està especialment indicat pels estadis finals de la vida i les cures pal.liatives, per tal que es respecti la nostra voluntat i de quina manera volem ser tractats sense interferències d’opinions alienes.

D’altra banda, el document també serveix per designar un representant de la nostra confiança que actuï com interlocutor vàlid amb el metge o l’equip sanitari en defensa dels nostres interessos.

El DVA, es convènient inscriure-l al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut per tal de facilitar-ne el seu accés als Serveis mèdics i incorporar-se a la nostra història clínica. Val a dir a més, que aquest document també és accessible i compartit per la resta de serveis de salut de l’estat espanyol.

Pel cas que vulgui saber-ne més, no dubti a consultar-nos. A QUORUM-Advocats l’assessorarem amb sensibilitat i professionalitat i l’orientarem per donar forma jurídica i validesa legal a la seva voluntat.

Empreses i autònoms

L’actual situació d’incertesa econòmica ha portat a moltes persones, tant jurídiques com professionals i autònoms, a haver de plantejar reduccions en els costos salarials i uns altres per a adaptar-se a la previsible disminució d’ingressos.

La protecció d’autònoms, particulars i empreses requereix de procediments que impulsin la recuperació econòmica en les millors condicions i en el mínim temps possible, sense que la capacitat que hagi hagut de prendre crèdit de bona fe en un mercat competitiu i consumista impliqui que la seva falta de possibilitat de compliment es converteixi en una càrrega inassumible i vitalícia que no fa més que abocar als que la sofreixen a l’economia submergida.

A fi d’evitar tals conseqüències el legislador ha procedit a modificar la regulació de tots els procediments d’insolvència, tant de persones físiques com de jurídiques, a fi d’afrontar la realitat actual, fent especial incidència a regular mecanismes per a evitar l’entrada en concurs de creditors pròpiament dits, així hem de promou i afavoreix aconseguir acords preconcursales, de refinançament o extrajudicials de pagament amb els creditors, bé sigui a través del mecanisme de la llei de segona oportunitat com de pas previ al concurs, tots ells amb la intervenció del mediador concursal per a aconseguir-lo, complint certs requisits de nombre màxim de creditors com de xifra de deute o passiu.

Aspecte interessant és la possibilitat d’exoneració de pagament del passiu insatisfet per als supòsits de no aconseguir poder pagar tots els deutes en les condicions que s’hagin convingut i a fi d’evitar deutors perpetus amb les conseqüències indicades anteriorment. En aquests casos el Jutjat complint els requisits pot eximir de tals pagaments si bé i com crítica, dir que per als crèdits de dret públic, llegeixi’s Hisenda i Seguretat Social, la seva inclusió no queda, en principi, contemplada havent-se de satisfer íntegrament.

Desitjant hagi estat del seu interès quedem a la seva disposició per a qualsevol comentari o consulta.

Consultori COVID19

La crisi sanitària del Covid 19, produeix un impacte global molt important sobre les nostres vides i les nostres relacions jurídiques.

Des de QUORUM ADVOCATS I ECONOMISTES, estem amatents a aquests canvis i les seves implicacions jurídico-econòmiques i tenim el compromís de donar un assessorament profesional i personalitzat sobre tots els aspectes legals relacionats amb aquesta nova situació posant-nos al seu servei per trobar la solució més adient a les seves circumstàncies i interessos. A continuació els hi oferim una breu pinzellada dels aspectes més destacats;

DRET CIVIL I DRET DEL CONSUMIDOR:

El coronavirus és un fenomen totalment imprevist que en el món de la contractació és tradueix amb el que es coneix com situació de FORÇA MAJOR. Tots els contractes es poden veure afectats d’una manera o una altra en alguna mesura per aquesta eventualitat.

A QUORUM, recomanem que les diferents parts del contracte afectat provin, en primer terme i sota assessorament especialitzat, d’arribar a acords entre elles per modular les diferents incidències que s’hagin pogut produir. Això es pot fer a través de la clàusula general de dret privat coneguda com rebus sic stantibus a la que poden recòrrer els contractants per redefinir diferents aspectes del contracte amb la voluntat de renegociar i reequilibrar de forma equitativa les prestacions i els interessos en joc mitjançant les oportunes novacions. En els casos que això no sigui possible o es produeixi un greuge o descompensació perjudicial per una de les parts, aquèsta podrà optar per la via de la rescissió del contracte de forma amistosa o alternativament, emprenent la corresponent acció legal.

En el cas dels arrendaments, cal tenir en compte que el RD Llei 11/2020, preveu la moratòria en el pagament de rendes de lloguer de la vivenda habitual i la prohibició dels desnonaments per un termini de 6 MESOS per tots els col.lectius vulnerables i aquells afectats pel COVID 19.

En el supòsit dels locals comercials, en principi no s’ha fixat cap mesura excepcional i per tant caldrà buscar alternatives de negociació entre les parts en cas de dificultats per fer front al pagament de la renda, amb l’excepció que l’arrendatari s’hagi vist obligat a tancar el negoci per raó del decret d’alarma, ja que en base a aquesta causa justificada podria demanar la resolució del contracte d’arrendament.

Pel que fa al pagament de les hipoteques s’ha arbitrat un sistema de moratòries per totes aquelles persones i famílies afectades per la crisi del Covid 19, pel que les entitats bancàries estan obligades a facilitar-ne la seva concessió.

En un altre ordre de coses, també hi haurà conseqüències en el terreny del dret civil de família, sobre el règim de visites dels fills menors i, en aquelles situacions de precarietat econòmica sobrevinguda, caldrà revisar les pensions a favor dels fills o les compensatòries a favor del cònjuge, instant el corresponent procediment de modificació de mesures.

En relació a les comunitats de propietaris han quedat suspesos tots els actes presencials i desconvocades les reunions i juntes de propietaris. Caldrà estar també atents a l’increment dels impagaments de quotes comunitàries.

En seu de dret dels consumidors, a l’article 36 de l’esmentat RD Llei, s’estableix i regula el dret de desistiment per part del consumidor dels contractes i les prestacions que es celebrin i s’hagin de produir durant el periode comprès dintre de l’estat d’alarma (RD 463/2020)-inici en data 13 de març de 2020- i les seves successives pròrrogues. Això es projecta sobre àmbits diversos; lloguers d’apartaments turístics, contractació de viatges, paquets de vacances, incomplimens contractuals de tota mena, prestacions esdevingudes impossibles arrel del tancament obligatori d’establiments mercantils o del tancament de fronteres…

DRET LABORAL, EMPRESARI I TREBALLADORS

Malauradament, juntament amb la crisi sanitària, ens afecta una crisi econòmica que es tradueix en un augment significatiu dels acomiadaments, els EROS i els ERTOS. les modificacions i reduccions de la jornada laboral-incloses les previstes per tenir cura dels fills menors d’edat-, els impagaments de salaris i cotitzacions a la seguretat social, conflictes pel gaudi de les vacances o per la recuperació del permís retribuït, situació dels treballadors en règim de contractes fixos-discontinus del sector turístic, gestió de les prestacions d’atur o subsidis i ajudes i també, les incapacitats temporals i baixes par malaltia arrel del confirnament, quarantena o malaltia associada al Covid 19. Aquestes situacions d’IT s’assimilaran a l’ACCIDENT DE TREBALL pel que fa a la prestació econòmica.

Cal destacar a més que l’ERTO-del que se n’ha simplificat la tramitació per causa de força major- està previst com un règim temporal i transitori i que una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, l’empresari està en principi obligat a readmetre el treballador en les mateixes condicions i com a mínim durant sis mesos, amb l’advertiment que de no complir aquesta condició es pot declarar la improcedència de l’acomiadament.

El treballador ha de tenir clar que en cas d’acomidament per qualsevol causa, el termini per exercitar la reclamació és de 20 DIES. Així mateix, en cas de deutes salarials de l’empresari, ha de saber també que podrà acabar cobrant del FOGASA (Fons de Garantia Salarial) quan l’empresa sigui declarada insolvent.

D’altra banda cal esmentar que els treballadors aturats a qui s’acabés la prestació o subsidi dintre del termini de l’estat d’alarma, veurant automàticament prorrogada la seva situació.

Finalment, s’han creat incentius per facilitar i promoure el TELETREBALL en aquells sectors i llocs de feina on sigui possible.

A QUORUM, tenim els coneixements, els recursos i l’experiència per proveir-los d’un assessorament integral, fer els tràmits corresponents en dret, així com les reclamacions judicials necessàries en defensa del dret d’empreses i treballadors.

DRET ADMINISTRATIU

La restricció legal de moviments ha donat als cossos i forces de seguretat la potestat de sancionar administrativament i mitjançant multes pecuniàries el trencament d’aquesta obligació. Lògicament, aquestes sancions poden ser objecte de recurs administratiu i judicial en aquells casos que no s’hagi actuat de forma proporcionada i correcta.

Així mateix, està per veure si les diferents administracions poden haver incorregut en algun supòsit de responsabilitat administrativa i per tant patrimonial en la gestió de la pandèmia, el que podria obligar-les legalment a haver de respondre i indemnitzar pels danys i perjudicis que s’hagin produït.

ESPAI EMPRESA I AUTÒNOMS

Les mesures que acompanyen l’estat d’alarma, han previst un conjunt de mecanismes i mobilització de recursos per tal de facilitar finançament, liquiditat i tresoreria a empreses i autònoms, articulades a través d’avals de l’ICO i l’Institut català de finances en el cas de la Generalitat de Catalunya i que s’han de sol.licitar per via de les entitats financeres en forma de crèdits i préstecs.

Al seu torn, malgrat que les obligacions i terminis fiscals romanen intactes, s’han contemplat ajornaments i moratòries en el pagament d’impostos i cotitzacions a la seguretat social per tots aquells autònoms i petits empresaris que hagin hagut de tancar l’establiment mercantil o hagin vist disminuïts sensiblament els seus ingressos. També s’ha articulat un sistema d’ajudes pels autònoms que hagin cessat l’activitat i per les empleades de la llar que hagin perdut l’ocupació i que fins ara no tenien dret a cap prestació.

Tanmateix, s’ha de precisar que tant les moratòries, com les ajudes i prestacions, pressuposen que el treballador autònom està al corrent de pagament de les quotes de cotització i de la resta de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

A QUORUM ADVOCATS I ECONOMISTES, els convidem a contactar amb nosaltres i informar-se sobre tots aquests extrems per tal de gestionar i beneficiar-se de les diferents ajudes i prestacions contemplades a l’ordenament jurídic.

D’altra banda, en data 1 d’abril d’enguany es va iniciar la campanya de la renda 2019.

Atès que bona part de declaracions d’IRPF són a tornar, recomanem fer la declaració quan abans millor per tal de rebre la devolució de l’AEAT.

COMPLIANCE EMPRESARIAL

D’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals, l’empresari té l’obligació de garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors implementant les mesures necessàries i proveint-los dels equips de protecció pertinents. QUORUM recomana que les empreses estableixin plans de contingència, a través de les seves mútues de treball o per via d’assessorament jurídic expert i planifiquin i es dotin de protocols i guies d’actuació clars i específics sobre aquesta matèria i concretament en relació al Covid 19.

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

Moltes persones físiques i empreses patiran un endeutament imprevist i involuntari. La Llei de segona oportunitat regula un procediment apte tant per particulars, com autònoms i empreses, amb la finalitat d’ordenar les situacions d’insolvència, el reestructurament i refinançament del deute, evitar quan sigui possible la fallida i en darrera instància i en determinats supòsits, exonerar-se de les càrregues i alliberar-se dels possibles embargaments.

A QUORUM, el podem aconsellar sobre quina és la millor manera de trobar una sortida adaptada i satisfactòria a la seva situació personal.

GENERAL

Les disposicions addicional segona i tercera del RD Llei 463/2020 que declara l’estat d’alarma, suspenen terminis i procediments administratius i judicials i interrompen els plaços de prescripció i caducitat mentre duri la situació d’emergència.

Compra venda d’immobles per estrangers

S’ha d’acreditar la propietat, si és un habitatge ha de tenir cèdula d’habitabilitat o llicència d’activitat per al cas de locals comercials, i certificat d’eficiència energètica en tots els supòsits, així com disposar de número Identificació Estrangers -NIE- perquè el notari pugui autoritzar la compravenda.

Pel que fa a la fiscalitat dels venedors hi ha dues situacions 1 / quan el venedor no nacional és resident, en aquest cas, haurà de pagar a l’Ajuntament on estigui situat el bé immoble, l’impost municipal de plusvàlua i l’impost sobre la renda personal pel increment patrimonial que hagi obtingut amb la venda, sense perjudici de l’conveni de doble imposició que pugui estar vigent amb el país de la seva nacionalitat.

2 / Pel que fa a el venedor no resident, se li practica pel comprador una retenció de el 3% de el preu que figura en l’escriptura i que s’ingressa davant les autoritats fiscals i amb el justificant, el venedor pot deduir el pagament a compte de les seves impostos al país on els pagui.

Per la seva banda, el comprador ha d’afrontar el pagament de l’IVA o Impost de transmissions patrimonials (10% de el preu de la compravenda) en el cas es tracti d’un habitatge nou o un de segona mà.

Quan la titularitat dels immobles figura a nom d’una empresa i es procedeix a alienar les participacions o quotes d’aquesta, sempre que es faci en un percentatge que superi la meitat de el capital social i la majoria de l’actiu estigui conformada per béns immobles, les Autoritats Fiscals s’aplicaran per analogia els mateixos impostos que si d’una venda de finques es tractés.

En Law and Tax trobarà professionals especialitzats en compravendes d’immobles de no residents, per a ciutadans de la Unió Europea o extracomunitaris i també ciutadans britànics pel que estem especialment atents a les novetats normatives que van sorgint arran de l’Brexit perquè l’operació estigui lliure de sorpreses. A més, oferim un servei integral que inclou l’assessorament legal, fiscal i, si escau totes les tasques de gestió associades a l’adquisició de l’immoble, signatura davant notari i fins a la seva inscripció en el registre de la propietat, amb l’objectiu de defensar els seus drets i aconseguir les condicions més avantatjoses per als nostres clients.

Testament vital

També conegut com a Document de Voluntats Anticipades, es tracta que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera totalment lliure i voluntària, estableix una sèrie d’instruccions i facultats perquè siguin executades quan ell no pugui expressar la seva voluntat d’exercir-les, bé sigui per malaltia, per accident o per qualsevol altra circumstància que li impedeixi fer-ho.

És important assessorar-se amb un professional de la seva confiança abans d’adoptar la decisió de formalitzar el testament vital per les implicacions de tot tipus, tant personals com econòmiques que pot comportar i així tenir clar quin o quins qüestions convé regular més o menys àmpliament.

Després pot atorgar-se davant de tres testimonis o bé, la millor opció per a la seva deguda constància, davant d’un Notari.

En aquest testament vital es donen instruccions a el metge o equip sanitari que pugui atendre el que ho fa per quan, arribat el cas, se li administrin o s’abstinguin de fer-ho, determinats tractaments, especialment en les situacions terminals en que els mateixos no poden resoldre la malaltia sinó tan sols allargar-la amb el consegüent sofriment per al mateix com per als seus familiars i cercles pròxims.

També és convenient incloure un apoderat o representant perquè quan arribin aquestes situacions pugui comunicar als seus destinataris la voluntat del seu representat en que s’adopten determinades decisions o bé exercir-les en el seu nom.

A aquest mateix representant és possible dotar-lo preventivament de poders i facultats amb vista a administrar el patrimoni o ingressos i despeses de l’atorgant del poder, perquè pugui, per exemple, continuar amb els seus negocis i activitats, o bé disposar de fons per atendre’l en les seves necessitats i especialment les de tractament mèdic o sanitari.

El testament vital o declaració de voluntats anticipades queda incorporat, a Catalunya, a un registre que porta el Departament de Salut que a través de la història clínica compartida pot ser consultat per l’equip sanitari quan el pacient es troba en una situació en què no pugui manifestar la seva voluntat.

És un document de vital importància actualment i la seva regulació ha vingut a cobrir un buit existent quan es donaven una sèrie de circumstàncies que el pacient no podia manifestar la seva voluntat i que podien comportar un patiment innecessari per l’allargament d’uns tractaments dispensats en aplicació de la deontologia sanitària.

A Law and Tax trobarà un equip professional que els assessorarà integralment i trobarà la solució que millor s’adapti als seus desitjos i necessitats perquè una decisió de tanta importància sigui presa en consciència amb tota la informació i les màximes garanties.

Comprar una casa / El mercat immobiliari

Comprar una casa o immoble és una decisió important. El primer que cal preguntar-se és si volem comprar una casa o un pis com a primera vivenda, com a segona residència o com un mecanisme d’inversió. En funció doncs delt tipus de compra la manera d’enfocar-ho admet matisos diferentes.

En tot cas i en termes generals, sempre és un bon moment per comprar, ja sigui perquè ens volem emancipar, accedir a una vivenda millor o com a forma de canalitzar el nostre estalvi, ja que històricament, els actius immobiliaris han tingut una tendència a l’alça i res fa pensar que en un futur no continuï essent així.

Tanmateix, perquè la nostra decisió de compra sigui la idònia, el millor que podem fer és posar-nos en mans de professionals que vetllin pels nostres interessos i ens orientin per tal de trobar la resposta més encertada a les nostres necessitats.

A Law and Tax Figueres, tenim un excel.lent coneixement de les zones de l’Empordà / Costa Brava i no tenim cap dubte que aquesta continuarà sent una zona molt atractiva i ben valorada on viure o invertir, gràcies a la seva priviligeiada situació geogràfica (a les portes d’Europa, aprop de Barcelona i molt ben comunicada), els seus paissatges idíl.lics i els seus alts estàndards de vida i riquesa cultural i gastronòmica.

Per això, si té interès a comprar o invertir a la Costa Brava, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i treballarem per aconseguir l’actiu immobiliari que millor s’adapti als seus propòsits, amb el compromís d’aconseguir la millor relació qualitat/preu del mercat i la seva plena satisfacció amb totes les garanties de confiança i seguretat jurídica avalades per més de vint anys d’experiència.

Llei de segona oportunitat: Com cancel·lar els seus deutes legalment

Per fi al nostre país i després d’haver-li insistit reiteradament en això les autoritats europees, ha establert una regulació perquè els ciutadans sobre endeutats puguin tenir un procediment per regularitzar la seva situació, rebaixant i/o ajornant deutes segons les seves possibilitats econòmiques actuals, perquè així puguin solucionar els seus problemes i reintegrar-se, econòmicament parlant, en la societat.
Llegir més

Què és un contracte de permuta?

Comentarem un dels contractes més habituals en la nostra societat actual. Es tracta del contracte de permuta els orígens es remunten a l’inici dels temps en què un intercanviava amb un altre donant-li un bé o un objecte que tenia i rebia a canvi un bé o objecte que aquest altre alhora tenia.
Llegir més